مدیرعامل : علیرضا پشتیبان

سرپرست : حسن عیش آبادی

سرمربی : سیاوش اکبرپور

مربیان : حنیف عمران زاده، حسین صابری، میلاد میداودی و هادی محتشمی

مربی بدنساز : علیرضالطیفی

مربی دروازبان ها : غلام سام نژاد

مدیر روابط عمومی  : مهران آزادمنش

پزشک تیم : محمدحسین معین نیا

تدارکات : محمدسرحدی و محسن سهرابی